Proces hydrolizy kationowo-anionowej w próbkach soli kwasów słabych i zasad silnych

Dodano: 10.01.2024 11:25:57

Rozwiązanie

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć, czym jest proces hydrolizy kationowo-anionowej. Hydroliza kationowo-anionowa to reakcja, w której zarówno kationy, jak i aniony soli reagują z wodą prowadząc do powstania słabego kwasu i słabej zasady, które nie są w pełni zdysocjowane w roztworze.

Rozważmy substancje podane w probówkach:

I. CH3COONaCH_3COONa – jest to sól kwasu octowego (CH3COOHCH_3COOH) i wodorotlenku sodu (NaOHNaOH). Kwas octowy jest słabym kwasem, a wodorotlenek sodu jest silną zasadą. W tym przypadku anion octanowy (CH3COOCH_3COO^-) będzie ulegał hydrolizie, tworząc słaby kwas i podwyższając pH roztworu.

II. Fe(NO3)3Fe(NO_3)_3 – jest to sól kwasu azotowego (HNO3HNO_3) i jonów żelaza(III) (Fe3+Fe^{3+}). Kwas azotowy jest silnym kwasem, a jony żelaza(III) mogą nieznacznie ulegać hydrolizie, ale nie prowadzą do znaczącej zmiany pH, ponieważ kwas azotowy jest silny.

III. K3PO4K_3PO_4 – jest to sól kwasu fosforowego (H3PO4H_3PO_4) i wodorotlenku potasu (KOHKOH). Kwas fosforowy jest słabym kwasem, a wodorotlenek potasu jest silną zasadą. Anion fosforanowy (PO43PO_4^{3-}) będzie ulegał hydrolizie, podwyższając pH roztworu.

IV. (NH4)2S(NH_4)_2S – jest to sól kwasu siarkowodorowego (H2SH_2S) i amoniaku (NH3NH_3). Kwas siarkowodorowy jest słabym kwasem, a amoniak jest słabą zasadą. Zarówno kation amonowy (NH4+NH_4^+), jak i anion siarczkowy (S2S^{2-}) mogą ulec hydrolizie. Kation amonowy obniży pH, a anion siarczkowy podniesie pH roztworu.

V. NaNO3NaNO_3 – jest to sól kwasu azotowego (HNO3HNO_3) i wodorotlenku sodu (NaOHNaOH). Zarówno kwas azotowy, jak i wodorotlenek sodu są silnymi elektrolitami, co oznacza, że nie ulegają hydrolizie w wodzie i roztwór pozostaje neutralny.

VI. CH3COONH4CH_3COONH_4 – jest to sól kwasu octowego (CH3COOHCH_3COOH) i amoniaku (NH3NH_3). Kwas octowy jest słabym kwasem, a amoniak jest słabą zasadą. Zarówno anion octanowy (CH3COOCH_3COO^-), jak i kation amonowy (NH4+NH_4^+) mogą ulec hydrolizie.

Podsumowując, hydroliza kationowo-anionowa może zajść w roztworach:

  • CH3COONaCH_3COONa (I), gdzie anion octanowy ulega hydrolizie,
  • K3PO4K_3PO_4 (III), gdzie anion fosforanowy ulega hydrolizie,
  • (NH4)2S(NH_4)_2S (IV), gdzie zarówno kation amonowy jak i anion siarczkowy ulegają hydrolizie,
  • CH3COONH4CH_3COONH_4 (VI), gdzie zarówno anion octanowy jak i kation amonowy ulegają hydrolizie.

Odpowiedź: Proces hydrolizy kationowo-anionowej zachodzi w próbówkach I, III, IV oraz VI.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się