Warunki korzystania z serwisu zadaniomat.com

Korzystanie z serwisu zadaniomat.com jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków korzystania. Jeżeli nie zgadzasz się z ich postanowieniami, prosimy o niekorzystanie z Serwisu.

1. Definicje

1.1. Serwis Zadaniomat.com: platforma internetowa umożliwiająca użytkownikom zakup punktów do wymiany na rozwiązanie zadań edukacyjnych.

1.2. Operator Serwisu: firma Maciej Woźniak Usługi IT, zarejestrowana pod numerem NIP: 6941656894.

1.3. Użytkownik: osoba, która założyła konto w serwisie zadaniomat.com i dokonała zakupu punktów.

1.4. Punty Energii: punkty zakupione przez Użytkownika, które mogą być wymienione na rozwiązania zadań w Serwisie.

1.5. Metoda Płatności: metoda zakupu Punktów Energii przez Użytkownika.

1.6. Polityka Prywatności: dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu.

2. Warunki ogólne

2.1. Serwis zadaniomat.com jest przeznaczony wyłącznie do użytku indywidualnego, niekomercyjnego.

2.2. Użytkownik musi mieć ukończone 13 lat.

2.3. Użytkownik może korzystać z Punktów Energii jedynie w kraju, w którym zostało założone konto, i w obszarach, gdzie Serwis jest dostępny.

2.4. Wymagany jest dostęp do internetu i urządzenia z obsługą Serwisu zadaniomat.com, a także podanie co najmniej jednej Metody Płatności.

2.5. Podczas rejestracji w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych, w tym wieku. W przypadku podania fałszywych informacji, Operator Serwisu ma prawo zawiesić lub usunąć konto Użytkownika.

2.6. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła oraz za zabezpieczenie dostępu do swojego konta. W przypadku podejrzenia nieautoryzowanego dostępu, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Operatora Serwisu.

2.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane za pomocą jego konta.

2.8. Każdy Użytkownik może założyć i posiadać tylko jedno konto na serwisie zadaniomat.com. Zakładanie więcej niż jednego konta przez jedną osobę, w celu nadużycia warunków serwisu, jest zabronione i będzie skutkowało nałożeniem bana na wszystkie konta danego użytkownika.

2.9. Rejestracja konta za pomocą maili tymczasowych jest niedozwolona. Konta założone przy użyciu takich adresów email mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia.

3. Zakup Punktów Energii i ich wykorzystanie

3.1. Punkty Energii są dostępne do zakupu w kilku pakietach o różnej wartości.

3.2. Za wykorzystanie 10 Punktów Energii Użytkownik może podjąć próbę rozwiązania zadania przez nasz system. Nie gwarantujemy, że zadanie zostanie rozwiązane poprawnie ani że rozwiązanie będzie udzielone.

3.3. Użytkownik nie ma prawa do składania reklamacji dotyczących rozwiązania zadania przez nasz system. Każda próba rozwiązania zadania odbywa się na ryzyko Użytkownika.

3.4. Niektóre oferty promocyjne lub specjalne mogą obejmować dodatkowe Punkty Energii.

3.5. W przypadku braku wystarczającej ilości Punktów Energii, Użytkownik powinien dokonać dodatkowego zakupu, aby wymienić je na rozwiązanie zadania.

3.6. Z zastrzeżeniem postanowień regulaminu, Punkty Energii nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę lub inne formy rekompensaty.

3.7. W przypadku problemów z transakcją lub wykorzystaniem Punktów Energii, Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą klienta Serwisu.

3.8. Wszelkie nieprawidłowości w zakupie lub wykorzystaniu Punktów Energii należy niezwłocznie zgłosić Operatorowi Serwisu.

4. Treści i oprogramowanie

4.1. Serwis zadaniomat.com jest nieustannie aktualizowany.

4.2. Użytkownik nie ma prawa do przechowywania, powielania, rozpowszechniania, modyfikacji, wyświetlania, odtwarzania, publikacji, licencjonowania, tworzenia utworów zależnych, oferowania do sprzedaży i wykorzystywania treści oraz informacji zawartych w serwisie zadaniomat.com.

4.3. Jakość treści oferowanych przez zadaniomat.com może różnić się w zależności od urządzenia, lokalizacji użytkownika, dostępnej przepustowości i prędkości łącza internetowego.

4.4. Oprogramowanie zadaniomat.com może być używane tylko do dostępu do treści oferowanych w serwisie zadaniomat.com; użytkownik zgadza się na automatyczne otrzymywanie zaktualizowanych wersji oprogramowania.

4.5. Użytkownik jest odpowiedzialny za treści, które publikuje w ramach Serwisu zadaniomat.com, w tym za szkody wyrządzone innym użytkownikom lub Operatorowi Serwisu.

4.6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zadaniomat.com zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

4.7. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które naruszają prawo, regulamin lub zasady współżycia społecznego.

5. Odpowiedzialność

5.1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z serwisu zadaniomat.com, z wyjątkiem szkód wynikających z przyczyn leżących po stronie Operatora Serwisu.

5.2. Operator Serwisu nie udziela żadnych gwarancji co do jakości, dostępności oraz nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu zadaniomat.com. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.

5.3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu z przyczyn technicznych lub konieczności przeprowadzenia konserwacji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem §3.13.

6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.3. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą działania Serwisu zadaniomat.com. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail Operatora Serwisu w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności będącej podstawą reklamacji.

6.4. Operator Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skomplikowanych spraw, Operator Serwisu może przedłużyć ten termin, o czym poinformuje Użytkownika. Rozpatrzenie reklamacji może obejmować kontakt z Użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zgłoszonego problemu.

6.5. Operator Serwisu ma prawo rozwiązać umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

6.6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z okoliczności siły wyższej, tj. nieprzewidywalnych i niezależnych od woli Operatora Serwisu zdarzeń, które nie mogły być przez niego kontrolowane ani uniknięte.

6.7. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora Serwisu, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

6.8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących zmian Regulaminu, Polityki Prywatności, ofert promocyjnych i innych ważnych informacji związanych z Serwisem zadaniomat.com na podany przez siebie adres e-mail.

7. Program poleceń

7.1. Zaproś znajomych i odbierz darmowe punkty. Kiedy Twój znajomy zarejestruje się, używając Twojego kodu polecającego, otrzymacie obydwoje korzyści. Twój znajomy otrzyma zniżkę w wysokości 40% na pierwszy zakup, z kolei Ty otrzymasz 15 darmowych punktów za rejestrację oraz 50 darmowych punktów za pierwszy zakup znajomego.

7.2. Jak to działa:

  1. Podaj swój kod znajomym, by mogli go użyć podczas rejestracji w polu kodu promocyjnego.
  2. Możesz również wysłać im link do zaproszenia. Rejestracja przez ten link automatycznie wykorzysta Twój kod polecający.
  3. Po zarejestrowaniu się z użyciem kodu promocyjnego Twój znajomy otrzyma zniżkę na pierwszy pakiet 100 punktów za 5.99 zł, zamiast standardowej ceny 9.99 zł.
  4. Otrzymasz 15 darmowych punktów, kiedy Twój znajomy zarejestruje się z użyciem Twojego kodu promocyjnego.
  5. Otrzymasz darmowe 50 punktów, kiedy Twój znajomy dokona zakupu swojego pierwszego pakietu punktów.

7.3. Użytkownik otrzyma 50 darmowych punktów za każdą pierwszą transakcję przeprowadzoną przez poleconego znajomego, który użył kodu promocyjnego Użytkownika.

7.4. Program poleceń jest dostępny dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Serwisu zadaniomat.com, których konta są aktywne i nie posiadają żadnych ograniczeń.

7.5. O warunkach promocji związanych z konkretnymi ofertami informacje będą udostępniane w ramach Serwisu.

7.6. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Programu poleceń lub jego zakończenia w każdym czasie, z zachowaniem praw nabytych przez Użytkowników przed dokonaniem zmian.

7.7. Założenie wielu kont w celu zdobycia darmowych punktów jest zabronione. W przypadku wykrycia takiej sytuacji, wszystkie konta zostaną zablokowane.

7.8. Wszystkie działania związane z Programem poleceń powinny być zgodne z obowiązującymi warunkami korzystania z serwisu zadaniomat.com oraz obowiązującymi przepisami prawa.

8. Polityka Prywatności

8.1. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

8.2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz stosowania plików cookies określa Polityka Prywatności, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest dostępna na stronie internetowej Serwisu zadaniomat.com.

8.3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności.

9. Usuwanie danych użytkownika

9.1. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu zadaniomat.com.

9.2. W celu usunięcia danych osobowych, Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected] z prośbą o usunięcie danych osobowych.

9.3. W przypadku usunięcia danych osobowych, Użytkownik traci dostęp do Serwisu zadaniomat.com.

9.4. Usunięcie danych osobowych nie jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Serwisie zadaniomat.com.

9.5. W przypadku usunięcia danych osobowych, Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utratę dostępu do Serwisu zadaniomat.com.

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 29.12.2023 r.