Obliczanie wartości aktywów spółki na podstawie kapitału własnego i zobowiązań.

Dodano: 28.02.2024 10:26:57

Rozwiązanie

Aby rozwiązać to zadanie, musimy najpierw zsumować wszystkie pozycje, które należy zaliczyć do kapitału własnego spółki. Kapitał własny spółki obejmuje:

  • kapitał podstawowy,
  • kapitał zapasowy,
  • kapitał rezerwowy,
  • niepodzielone zyski netto z lat ubiegłych,
  • akcje własne (odejmujemy, ponieważ są to środki wydane na wykup własnych akcji),
  • należne wpłaty na kapitał podstawowy,
  • kapitał z aktualizacji wyceny.

Nie uwzględniamy strat oraz odpisów z zysku netto, ponieważ zmniejszają one wartość kapitału własnego. Teraz możemy przejść do obliczeń:

Kapitał własny=kapitał podstawowy+kapitał zapasowy+kapitał rezerwowy+niepodzielone zyski netto z lat ubiegłychakcje własne+nalez˙ne wpłaty na kapitał podstawowy+kapitał z aktualizacji wyceny=5400000PLN+12345000PLN+5400230PLN+1200000PLN2000000PLN+3000000PLN+1000000PLN=26345230PLN.\begin{aligned} \text{Kapitał własny} &= \text{kapitał podstawowy} + \text{kapitał zapasowy} + \text{kapitał rezerwowy} \\ &+ \text{niepodzielone zyski netto z lat ubiegłych} - \text{akcje własne} \\ &+ \text{należne wpłaty na kapitał podstawowy} + \text{kapitał z aktualizacji wyceny} \\ &= 5\,400\,000\,PLN + 12\,345\,000\,PLN + 5\,400\,230\,PLN \\ &+ 1\,200\,000\,PLN - 2\,000\,000\,PLN \\ &+ 3\,000\,000\,PLN + 1\,000\,000\,PLN \\ &= 26\,345\,230\,PLN. \end{aligned}

Mając kapitał własny, teraz możemy obliczyć wartość aktywów. Z treści zadania wiemy, że zobowiązania i rezerwy wynoszą 23 mln PLN. Bilans spółki musi być zrównoważony, co oznacza, że suma aktywów musi być równa sumie kapitału własnego i zobowiązań. Zatem:

Aktywa=Kapitał własny+Zobowiązania i rezerwy=26345230PLN+23000000PLN=49345230PLN.\begin{aligned} \text{Aktywa} &= \text{Kapitał własny} + \text{Zobowiązania i rezerwy} \\ &= 26\,345\,230\,PLN + 23\,000\,000\,PLN \\ &= 49\,345\,230\,PLN. \end{aligned}

Odpowiedź: Wartość aktywów tej spółki wynosi 49\,345\,230\,PLN.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się