Estryfikacja kwasu octowego z metanolem - równanie reakcji

Dodano: 04.12.2023 12:02:35

Rozwiązanie

Zadanie polega na napisaniu i uzgodnieniu równania reakcji otrzymywania etanianu metylu w reakcji estryfikacji. Estryfikacja to proces, w którym kwas karboksylowy reaguje z alkoholem w obecności katalizatora kwasowego, zwykle kwasu siarkowego, w wyniku czego powstaje ester i woda.

Etanian metylu to ester powstały z kwasu octowego (etanowego) i metanolu. Reakcja estryfikacji dla tych substratów wygląda następująco:

Kwas etanowy (octowy)+MetanolEtanian metylu+Woda\text{Kwas etanowy (octowy)} + \text{Metanol} \rightarrow \text{Etanian metylu} + \text{Woda}

Równanie chemiczne tej reakcji wygląda tak:

CH3COOH+CH3OHCH3COOCH3+H2O\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOCH}_3 + \text{H}_2\text{O}

To równanie jest już zbilansowane, co oznacza, że liczba atomów każdego elementu po obu stronach równania jest równa. Mamy po jednym atomie węgla w grupie karboksylowej i w grupie metylowej po lewej stronie, co daje dwa atomy węgla w esterze po prawej stronie. Pojedyncze atomy wodoru i tlenu z grupy hydroksylowej alkoholu oraz grupy karboksylowej kwasu łączą się, tworząc cząsteczkę wody.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się