"Użycie odpowiednich czasów angielskich do uzupełnienia zdań"

Dodano: 31.01.2024 12:15:30

Rozwiązanie

To zadanie wymaga użycia odpowiednich czasów angielskich, aby uzupełnić zdania. Przeanalizujmy każdą lukę krok po kroku.

  1. Tomorrow Mary (1) (go) to London. Zdanie dotyczy przyszłości, więc użyjemy czasu Future Simple. Poprawna forma: will go.

  2. She (2) (be) there twice. Tutaj mówimy o przeszłości, więc użyjemy czasu Past Simple. Poprawna forma: has been.

  3. She (3) (go) there in 2013 with her friends from school and then again, in 2017 on holiday. Ponownie odnosimy się do przeszłości, więc używamy czasu Past Simple. Poprawna forma: went.

  4. London is the city that she (4) (like) the most. Tutaj mówimy o teraźniejszości, więc użyjemy czasu Present Simple. Poprawna forma: likes.

  5. She loves (5) (visit) the museums and (6) (go) to the theatres. Po czasownikach modalnych takich jak “love” używamy formy bezokolicznikowej z “to”. Poprawne formy: to visit i to go.

  6. She (7) (be) interested in theatre since she (8) (be) a child and that is why she (9) (study) acting at university now. W tym przypadku potrzebujemy czasu Present Perfect Continuous dla pierwszej luki, ponieważ mówimy o zainteresowaniu, które trwa od przeszłości do teraźniejszości. Poprawna forma: has been. Druga luka odnosi się do przeszłości, więc użyjemy czasu Past Simple. Poprawna forma: was. W trzeciej luce użyjemy czasu Present Simple, ponieważ mówimy o teraźniejszości. Poprawna forma: studies.

  7. She would like (10) (perform) on Broadway one day. Po “would like” używamy bezokolicznika z “to”. Poprawna forma: to perform.

Teraz uzupełnijmy zdania poprawnymi formami czasowników: 1. will go 2. has been 3. went 4. likes 5. to visit 6. to go 7. has been 8. was 9. studies 10. to perform

Ostateczny tekst będzie wyglądał tak: “Tomorrow Mary will go to London. She has been there twice. She went there in 2013 with her friends from school and then again, in 2017 on holiday. London is the city that she likes the most. She loves to visit the museums and to go to the theatres. She has been interested in theatre since she was a child and that is why she studies acting at university now. She would like to perform on Broadway one day.”

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się