"Współczynnik elastyczności cenowej popytu: obliczenia, interpretacja i zastosowanie do przewidzenia zmiany popytu"

Dodano: 18.01.2024 10:05:22

Rozwiązanie

Zadanie dotyczy obliczenia współczynnika elastyczności cenowej popytu oraz interpretacji tego współczynnika i zastosowania go do przewidzenia zmiany popytu przy zmianie ceny.

a) Współczynnik elastyczności cenowej popytu (EdE_d) jest definiowany jako procentowa zmiana ilości popytu podzielona przez procentową zmianę ceny. Możemy to zapisać jako:

Ed=procentowa zmiana ilosˊci popytuprocentowa zmiana cenyE_d = \frac{\text{procentowa zmiana ilości popytu}}{\text{procentowa zmiana ceny}}

Musimy najpierw obliczyć procentową zmianę ilości popytu i procentową zmianę ceny.

Procentowa zmiana ilości popytu jest obliczana jako:

procentowa zmiana ilosˊci popytu=zmiana ilosˊci popytupoczątkowa ilosˊcˊ popytu×100%\text{procentowa zmiana ilości popytu} = \frac{\text{zmiana ilości popytu}}{\text{początkowa ilość popytu}} \times 100\%

Mamy spadek popytu z 280 do 270 sztuk, więc:

zmiana ilosˊci popytu=270280=10\text{zmiana ilości popytu} = 270 - 280 = -10

Stąd:

procentowa zmiana ilosˊci popytu=10280×100%3.57%\text{procentowa zmiana ilości popytu} = \frac{-10}{280} \times 100\% \approx -3.57\%

Procentowa zmiana ceny jest obliczana jako:

procentowa zmiana ceny=zmiana cenypoczątkowa cena×100%\text{procentowa zmiana ceny} = \frac{\text{zmiana ceny}}{\text{początkowa cena}} \times 100\%

Cena wzrosła z 4 zł do 6 zł, więc:

zmiana ceny=64=2\text{zmiana ceny} = 6 - 4 = 2

Stąd:

procentowa zmiana ceny=24×100%=50%\text{procentowa zmiana ceny} = \frac{2}{4} \times 100\% = 50\%

Teraz możemy obliczyć współczynnik elastyczności cenowej popytu:

Ed=3.57%50%0.0714E_d = \frac{-3.57\%}{50\%} \approx -0.0714

Interpretacja ekonomiczna tego współczynnika jest taka, że popyt na dobro Z jest nieelastyczny, ponieważ wartość bezwzględna współczynnika jest mniejsza od 1. Oznacza to, że procentowa zmiana ilości popytu jest mniejsza niż procentowa zmiana ceny. W praktyce, zmiana ceny o 1% spowoduje zmianę ilości popytu o tylko 0.0714%.

b) Teraz mamy obliczyć, jak zmieni się popyt na dobro Z, jeśli jego cena spadnie o 10%, ceteris paribus (inne czynniki pozostające bez zmian).

Używamy wcześniej obliczonego współczynnika elastyczności:

Ed=0.0714E_d = -0.0714

Procentowa zmiana ceny wynosi -10% (spadek o 10%), więc możemy obliczyć procentową zmianę ilości popytu jako:

procentowa zmiana ilosˊci popytu=Ed×procentowa zmiana ceny\text{procentowa zmiana ilości popytu} = E_d \times \text{procentowa zmiana ceny}

Podstawiając wartości:

procentowa zmiana ilosˊci popytu=0.0714×(10%)=0.714%\text{procentowa zmiana ilości popytu} = -0.0714 \times (-10\%) = 0.714\%

Początkowy popyt wynosił 280 sztuk, więc rzeczywista zmiana ilości popytu wyniesie:

zmiana ilosˊci popytu=0.714%×2802sztuki\text{zmiana ilości popytu} = 0.714\% \times 280 \approx 2 sztuki

Oznacza to, że przy spadku ceny o 10%, popyt na dobro Z wzrośnie o około 2 sztuki, ceteris paribus.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się