"Dowiadując się o obozie letnim i pytając o koszty"

Dodano: 16.01.2024 13:07:10

Rozwiązanie

Na podstawie dostępnego fragmentu e-maila możemy udzielić odpowiedzi na oba pytania:

  1. Jak Zofia dowiedziała się o obozie letnim? Zofia dowiedziała się o obozie letnim z przeczytanej broszury. Informacja ta znajduje się w pierwszym zdaniu e-maila, gdzie pisze: “I have recently read a brochure advertising your offer…”

  2. Czy wie, ile musi zapłacić za obóz? Z treści e-maila wynika, że Zofia nie wie, ile musi zapłacić za obóz. Prosi o przesłanie szczegółów dotyczących zakwaterowania oraz cen, co sugeruje, że nie jest jeszcze poinformowana o pełnych kosztach. Pyta: “Could you email me all the details and prices?”


Based on the available excerpt from the email, we can provide answers to both questions:

  1. How did Zofia learn about the summer camp? Zofia learned about the summer camp from a brochure she read. This information is found in the first sentence of the email, which states: “I have recently read a brochure advertising your offer…”

  2. Does she know how much to pay for the camp? From the content of the email, it is apparent that Zofia does not know how much she has to pay for the camp. She is asking for details regarding the accommodation as well as the prices, which suggests that she is not yet informed about the total costs. She asks: “Could you email me all the details and prices?”

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się