"Obliczenie kosztu wytworzenia sprzedanych produktów, wartości zapasu końcowego i wyniku finansowego z wykorzystaniem metody LIFO"

Dodano: 25.01.2024 11:21:07

Rozwiązanie

Aby rozwiązać to zadanie, musimy obliczyć kilka pozycji, w tym koszt wytworzenia sprzedanych produktów, wartość zapasu końcowego oraz wynik finansowy, a także wartość remanentu w rachunku kosztów pełnych i zmiennych. W tym celu wykorzystamy dane z tabeli oraz dodatkowe informacje zawarte w treści zadania.

  1. Obliczenie kosztu wytworzenia sprzedanych produktów metodą LIFO: LIFO (ang. Last In, First Out) oznacza, że pierwsze są wydawane produkty wyprodukowane ostatnio. Z treści zadania wynika, że jednostkowy koszt zmienny wyniósł 4 zł/szt., a cena wytworzonych wyrobów 7,50 zł/szt. Musimy zatem obliczyć koszty dla każdego okresu oddzielnie, a następnie ustalić, które produkty zostały sprzedane.

  2. Obliczenie wartości zapasu końcowego: Wartość zapasu końcowego obliczymy jako różnicę między wartością zapasu początkowego, produkcją a sprzedażą, z uwzględnieniem metody LIFO.

  3. Obliczenie wyniku finansowego: Wynik finansowy to różnica między przychodem ze sprzedaży a kosztem wytworzenia sprzedanych produktów.

  4. Obliczenie wartości remanentu w rachunku kosztów pełnych i zmiennych: Koszty pełne to suma kosztów zmiennych, kosztów wydziałowych (90.000 zł) i kosztów zarządu (10.000 zł). Koszty zmienne to tylko koszty związane bezpośrednio z produkcją (4 zł/szt.).

Zacznijmy od obliczenia kosztu wytworzenia sprzedanych produktów (Koszt sprzedanych wyrobów gotowych - KSW):

Dla I okresu: - Sprzedano 35.000 szt. po 7,50 zł/szt. - Koszt zmienny wynosił 4 zł/szt. dla całej produkcji.

KSW I okres=35.000 szt.×4 zł/szt.=140.000 zł\text{KSW I okres} = 35.000 \text{ szt.} \times 4 \text{ zł/szt.} = 140.000 \text{ zł}

Dla II okresu: - Sprzedano kolejne 25.000 szt. (60.000 - 35.000) po 7,50 zł/szt., które również zostały wyprodukowane w I okresie, więc koszt zmienny jest ten sam.

KSW II okres=25.000 szt.×4 zł/szt.=100.000 zł\text{KSW II okres} = 25.000 \text{ szt.} \times 4 \text{ zł/szt.} = 100.000 \text{ zł}

Suma kosztu wytworzenia sprzedanych produktów wynosi więc:

KSW I + II okres=140.000 zł+100.000 zł=240.000 zł\text{KSW I + II okres} = 140.000 \text{ zł} + 100.000 \text{ zł} = 240.000 \text{ zł}

Teraz obliczymy wartość zapasu końcowego, biorąc pod uwagę, że zostało 10.000 szt. z II okresu (70.000 - 60.000 sprzedaż):

Zapas konˊcowy II okres=10.000 szt.×7,50 zł/szt.=75.000 zł\text{Zapas końcowy II okres} = 10.000 \text{ szt.} \times 7,50 \text{ zł/szt.} = 75.000 \text{ zł}

Wynik finansowy to różnica między przychodem ze sprzedaży a KSW. Przychód ze sprzedaży to 60.000 szt. sprzedanych po 7,50 zł/szt.:

Przychoˊd ze sprzedaz˙y=60.000 szt.×7,50 zł/szt.=450.000 zł\text{Przychód ze sprzedaży} = 60.000 \text{ szt.} \times 7,50 \text{ zł/szt.} = 450.000 \text{ zł}

Wynik finansowy=450.000 zł240.000 zł=210.000 zł\text{Wynik finansowy} = 450.000 \text{ zł} - 240.000 \text{ zł} = 210.000 \text{ zł}

Na koniec obliczmy wartość remanentu w rachunku kosztów pełnych i zmiennych:

  • Koszty pełne uwzględniają koszty wydziałowe i zarządu, więc suma kosztów pełnych wynosi:

Koszty pełne=240.000 zł+90.000 zł+10.000 zł=340.000 zł\text{Koszty pełne} = 240.000 \text{ zł} + 90.000 \text{ zł} + 10.000 \text{ zł} = 340.000 \text{ zł}

  • Koszty zmienne to tylko KSW, więc wynoszą:

Koszty zmienne=240.000 zł\text{Koszty zmienne} = 240.000 \text{ zł}

Wartość remanentu w rachunku kosztów pełnych i zmiennych dla zapasu końcowego wynosi 75.000 zł, co obliczyliśmy wcześniej jako wartość zapasu końcowego.

Podsumowując, koszt wytworzenia sprzedanych produktów wynosi 240.000 zł, wartość zapasu końcowego wynosi 75.000 zł, wynik finansowy wynosi 210.000 zł, a wartość remanentu w rachunku kosztów pełnych wynosi 340.000 zł, natomiast w rachunku kosztów zmiennych wynosi 240.000 zł.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się